top of page
Basis-banner-schuin-2.png

PRIVACY STATEMENT

Inleiding
Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf Wepp Benelux B.V., hierna aan te duiden als ‘wij/ons of onze’. In het geval u onze website bezoekt, of onze producten of diensten afneemt is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit met wel doel, op welke manier en hoe hier controle over kan worden uitgeoefend. 

 

Wat doen wij?
Ons bedrijf verkoopt innovatieve onderhoudsproducten voor auto’s, bestel- en vrachtwagens en bussen. En hoewel wij enkel aan u als professionele partij verkopen, geeft u hiervoor toch uw naam, uw telefoonnummer en misschien wel andere persoonlijke informatie aan ons. Omdat deze informatie herleidbaar is naar u als individu zijn wij verplicht uw privacy te respecteren. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u onze website bezoekt, of wanneer u met ons een overeenkomst aangaat voor onze producten, verkrijgen wij uw gegevens. Dit kan automatisch gebeuren bij een bezoek aan onze website, het gebruik van functionele sessie cookies, indien wij u hierom verzoeken in een webformulier of bij persoonlijk contact. Het is mogelijk dat wij alle soorten gegevens met elkaar gaan koppelen als wij hier reden voor zien, omdat dat overzichtelijker is voor ons bijvoorbeeld.  

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

  • Naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bedrijf, Functie

  • Contactgeschiedenis

  • IP-adres

  • Factuur- en betaalgegevens

 

Sessie cookie
Onze website maakt geen gebruik van ingewikkelde cookies die inbreuk maken op uw privacy. Wij hebben enkel een tijdelijke sessie cookie die noodzakelijk is voor de werking van de website en waarvoor wij geen expliciete toestemming van u nodig hebben. 

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Ons doel is om op de website u te informeren over onze producten, en deze uiteindelijk aan u te kunnen verkopen. Dit betekent dat wij deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit. Voorbeelden zijn het verwerken van financiële gegevens als u voor een product betaalt, het creëren en bijhouden van een account of overzicht met het (verzend)adres. Daarnaast kunnen wij uw telefoonnummer of emailadres gebruiken om met u te kunnen communiceren, en om u te helpen met de vragen die u heeft.

Wij zijn als commercieel bedrijf natuurlijk ook actief met onze marketing. In het geval wij denken dat een product relevant voor u kan zijn, of wanneer we u willen uitnodigen voor een evenement dan kunnen wij u daarover benaderen. Wij maken overigens geen gebruik van e-mail marketing. Marketingdoeleinden vallen onder het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om ons en onze producten kenbaar te maken aan u. 

Tot slot is het mogelijk dat wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moeten verwerken. Zo zullen we in ieder geval financiële gegevens verwerken voor onze eigen accountingverplichtingen.  

 

Uitwisseling met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. Wij maken geen gebruik van verwerkers/ derde dienstverleners bij de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan onze website hosting service The Concept Store. Met deze dienstverlener hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die wij over u hebben, worden niet buiten Europa opgeslagen. 

 

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact alle persoonsgegevens verwijderen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze boekhouding. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder: firewalls, versleutelingsmaatregelen voor het verzenden van informatie en fysieke beveiliging van ons pand en de omgeving waar uw persoonsgegevens zijn opgeslagen.

 

Rechten die u uit kan oefenen
Als wij persoonsgegevens over u verwerken dan heeft u het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van uw privacy. Zo mag u een verzoek doen om inzage te verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en kunnen wij dit voor u rectificeren als hier een fout in staat. We kunnen zelfs een verzoek tot bezwaar of vergetelheid inwilligen wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals wij dat doen gerechtvaardigd is.  

Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen met vragen over uw privacy, via onderstaande gegevens. Houdt er rekening mee dat we in sommige gevallen uw verzoek niet in kunnen willigen omdat de verwerking van persoonsgegevens door ons noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we de overeenkomst nog niet helemaal hebben afgerond, of indien we op grond van nationale wetgeving verplicht zijn financiële gegevens te bewaren. Als dit het geval is, zullen we dit ook zo aan u uitleggen. In het geval van het intrekken van toestemming of maken van bezwaar tegen direct marketing geldt, dat we dit verzoek altijd inwilligen. Tot slot heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid als dit technisch gezien haalbaar is en we geen onevenredige kosten hoeven te maken dit te verzorgen. In ieder geval reageren wij op elk verzoek binnen 4 weken. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van juli 2021. In het geval wij uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt nemen wij contact op alvorens deze persoonsgegevens te gebruiken, om u de kans te bieden te weigeren.

 

Contactgegevens
WEPP Benelux B.V.
t.a.v. Peter de Boer
J.F. Kennedylaan 21 J
5555 XC Valkenswaard 
Nederland

bottom of page